woensdag 2 november 2011

toepassingskaart 9 scholen en talentontwikkeling

Scholen en talentontwikkeling


Talent ontwikkelingschool (TOS)
In januari 2008 is de Toermalijn gestart met de Talent Ontwikkelingschool, afgekort TOS.
De TOS biedt de kinderen meer dan alleen om hun kansen in de samenleving te vergroten. Het accent ligt vooral op het ontwikkelen van talenten van kinderen. Dit profiel kenmerkt zich door verlenging van de leer- en ontwikkeltijd of educatieve speeltijd voor alle kinderen van de school. De schooldag duurt dan voor de kinderen van 8.30 uur - 16.30 uur. Dat geldt dan voor 4 dagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) voor de groepen 3 t/m 8. Op deze manier zijn de begin- en eindtijden voor deze 4 dagen hetzelfde. Hierdoor wordt een leer- en ontwikkeltijdverlenging van 6 uur gerealiseerd.
In die extra uren is er naast extra aandacht voor taalontwikkeling, ook aandacht voor sociale vaardigheden, burgerschap, sport en cultuur. Ook ICT/nieuwe media,techniekonderwijs en huiswerkbegeleiding kunnen hierin een plaats hebben. Activiteiten als sport en cultuur worden binnen de TOS niet aangeboden als recreatie, maar zijn gericht op het versterken van de competenties van kinderen, met name op het gebied van taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale binding.
De kinderen maken zelf een keuze om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Opzet van de Talent Ontwikkeling School TOS

Op maandag en vrijdag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 les van vakleerkrachten. Anderhalf uur lang, verspreid over de dag. In deze "verweven" vakuren wordt gewerkt met vaste docenten. Zij kunnen door hun permanente verbondenheid aan onze school de kinderen beter leren kennen en hen daarom goed begeleiden. De vakdocenten werken aan de hand van vaste leerlijnen die zijn opgesteld voor de verschillende leerjaren.
Op dinsdag en donderdag zijn de cursussen niet verweven en starten ze om 15.00u.

De cursussen zijn:
Theater, Techniek, dans, muziek, sport, beeldend

De basisschool Toermalijn is een katholieke school waar de religieuze achtergrond van ieder kind en zijn ouders gerespecteerd wordt. 

Vanuit de katholieke identiteit van de school kiezen we voor:

- Het gesprek. Met de kinderen praten we over de waarden en de normen die in het leven centraal moeten staan. 
Ieder gelovig mens weet dat respect voor elkaar belangrijk is. 
- Veel aandacht voor de achtergronden van de kinderen. 
Concreet betekent het dat we over het Hindoeïsme, de Islam en het Christendom van elkaar leren. 
- De eigenheid van ieder kind.
Door aan te sluiten bij het unieke van ieder kind, verwachten we dat in de toekomst in de samenleving meer respect en tolerantie zal ontstaan.

We bestaan al meer dan 100 jaar. Honderd jaar kwaliteit, honderd jaar traditie. Wij willen graag samen met u deze kwaliteit en deze traditie de komende honderd jaar voortzetten.

De basisschool Toermalijn valt onder het bestuur van de stichting Lucas Onderwijs.
Lucas Onderwijs is een groot interconfessioneel schoolbestuur met zo'n 40 basisscholen, 9 sbo scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs.
De Katholieke richting kenmerkt zich juist door de openheid naar andere culturen en religies. 

Artikel 1Neem talent als uitgangspunt. Geraadpleegd op 02-11-2011 via
http://www.onderwijskananders.nl/wp-content/uploads/2011/05/talent-als-uitgangspunt.pdf
Het belangrijkste wat in het artikel naar voren komt is dat je niet voorbij moet gaan aan waar een kind juist goed in is. Als voorbeeld wordt gegeven dat als een kind niet goed in spelling is hij of zij daar bij les voor krijgt hierdoor loopt het de kans om zelf te vergeten waar het goed in is. De scholen van nu worden te veel gedwongen om de kinderen naar een bepaald niveau te krijgen voor o.a. rekenen en taal. Dit komt het zelfbeeld vaak niet ten goede. Niet elk kind moet en gaat naar de universiteit, alle beroepen en niveaus zijn even belangrijk. De leerkrachten moeten de leerlingen iets geven waar ze trots op kunnen zijn.
Artikel 2 Waarom en hoe talentontwikkeling? Geraadpleegd op 02-11-2011 via
http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/themas/talent/00002/

Literatuuronderzoek wijst uit dat er vanuit drie opvattingen naar talentontwikkeling gekeken wordt:
1. elke leerling heeft een talent
2. er zijn toppers: de uitschieters naar boven toe zijn de talenten
3. leerlingen hebben verborgen talenten: soms moeten eerst barrières of achterstanden worden weggewerkt
Er zijn drie mogelijke redenen om in het onderwijs aandacht te besteden aan talentontwikkeling:
· als investering voor de toekomst
· om ontplooiingskansen van het individu te vergroten
· voor schoolprofilering

Mijn visie op talentontwikkeling:

Na het lezen van bovenstaande artikelen is het mij het stuk duidelijker geworden wat talentontwikkeling nou daadwerkelijk inhoud. Wat ik bijzonder vind is dat leerlingen zich op verschillende vlakken kunnen ontplooien. Echter vind ik wel dat we de reguliere vakken niet uit het oog mogen verliezen ook al ligt dit de leerlingen minder. Op het middelbaar onderwijs en ook in de toekomst zijn deze vakken nodig, je leert ze niet voor niks.
Op mijn stage school ben ik nog niet echt in aanraking gekomen  met talentontwikkeling. Op mijn huidige stageschool wordt er les gegeven in judo dit is echter meer zodat de leerlingen hun agressie kwijt kunnen die ze met zich mee dragen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten